Kommunen har för avsikt att återuppta arbetet med att detaljplanelägga området runt skolan och ICA. Inbjudan har bara gått ut till berörda fastighetsägare, men Resarö Bygdeförening antar att alla på Resarö har intresse av vad som händer där. Plangruppen hade ett förmöte i måndags med Susanne Edén, stadsbyggnadschef, Oskar Pihl, chefsplanarkitekt och Paula Sund, planarkitekt.
Vi informerades då om att planerna från 2009 var återupptagna, men att kommunen nu ägde mer mark i området och att detta påverkar planförslaget. Stadsbyggnadsförvaltningen förmodade att ett utställningsförslag skulle finnas att ta ställning till efter nyår. Informera dig så att din representant i Plangruppen vet vad vad som ska framföras senare! Gå på mötet

Tisdagen den 24 september kl 18.30 i Resarö skolas matsal.

Skicka gärna detta mejl vidare till Resaröbor som inte finns med på listan ovan.


Under rubriken "Planera, bygga och bo" och "pågående detaljplaner, Resarö" på kommunens hemsida hittar man följande information:
Inbjudan till möte den 24 september för information och dialog om planeringen av Resarö Mitt har skickats ut till berörda fastighetsägare. Arbetet fortsätter med att ta fram en detaljplan området.
Plansamråd genomfördes under tiden den 18 maj - 7 augusti 2009. Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området. Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, omfattar Resarö skola, kapellet, ICA-butiken, ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan. Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och möjligheter till ny bebyggelse. Planen medger viss utökning av dagligvarubutiken. Pågående skol- och förskoleverksamhet bekräftas. Väster om butiken föreslås en ny villa/bostadsbebyggelse och närmast Överbyträsket en mindre grupp med småhus. Befintlig entreprenadverksamhet bekräftas i planen, men kan också kompletteras med eller bytas ut mot handel. Fastigheten kan också användas som bostad. 
I samrådsförslaget illustrerades två alternativa lägen för busshållplatser. De två lägena ger olika utformning av vägkorsning och parkeringsytor framför butiken. Stadsbyggnadsförvaltningen ville särskilt ha synpunkter på de två alternativen.
 
Plangruppen
Gunilla Lauthers, sammankallande