VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN

                     

1 Vilket värde har Plangruppens remissvar för såväl tjänstemän som politiker? Räknas det som ett svar? Plangruppen består ju av många fastighets- och tomtägarföreningar på Resarö. Brukar du som företrädare för ditt parti läsa hela svaren eller bara sammanfattningarna?

2 Utökat strandskydd kring området på Resarö, som kallas "Killingen"
Länsstyrelsen har gett förslag till utökat strandskydd till 300 meter och det överensstämmer med vårt remissvar till ÖP. Kommer ditt parti att gå på Länsstyrelsens förslag? Notera att kommunens remissvar till länsstyrelsen ska lämnas senast 12 september 2014.

3 Kommer ditt parti att verka för att Killingen blir ett naturreservat? Hur stort i så fall?
 
4. Om ditt parti får makten efter valet vilka riktlinjer kommer ni att ge stadsbyggnadsavdelningens planarkitekter avseende bebyggelse på Killingen?
Hur tänker ni tackla NCC och Westins planer på bebyggelse?

5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under utarbetande, har ditt parti? (Området Storäng och Engarn är väl de enda områden som nu saknar detaljplaneutformning utöver hela området Killingen) 

6 Attefallshus
Kommunen har i princip stoppat bygge av Attefallshus på större delen av Resarö. Hur ställer sig ditt parti bakom denna begränsning? Vad skiljer Resarö jmf med Vaxön när det gäller argumenten?

7 I vårt remissvar på ÖP vill vi behålla skärgårdskänsla i bebyggelsen. Vad ser man längs Resarövägen med din tolkning av skärgårdskänsla? (Engarn, åkern/kolonilotterna, Skog/Storäng, Lilläng, Löjvik, Ytterby) Finns det en karaktär på Resarö värd att bevara? Hur kommer det i så fall till uttryck i detaljplanerna?

8 Många små detaljplaner ger dålig överblick. Hur tar ditt parti ställning i fråga översiktsplan kontra detaljplan?

9 Vad händer nu med Dp 382 Resarö Mitt? När får vi en förlängd gång-/cykelbana till Överby?

10 Kommer ni att verka för och stödja en ungdomsverksamhet på Resarö? På vilket sätt?

11 Kommer ni att verka för bättre busskommunikation på Resarö? Och hur blir det då med infartsparkeringarnas placering?

12 Vilka tankar har ditt parti om Resarös förtätning och vad det kan föra med sig? 60 - 90 nya bostäder på Storäng, Kanske 50 bostäder vid Resarö Mitt. Obekant hur många som planeras för södra Resarö.

13 Hur ställer sig ditt parti till kolonilotterna vid Engarn. Vill du att koloniträdgårdsföreningen ska finnas kvar på platsen? De har nu ett-årskontrakt. Om koloniträdgårdsföreningen kan få förlängt arrendekontrakt (förslagsvis 25 år)? De behöver mer plats med 30 stycken i kö.

14 Hur ställer sig ditt parti till att åkern vid Engarn och därmed landskapsbilden kan behållas?

15  Hur ser ditt parti på möjligheter till styckning av privat mark och minsta tomtstorlek generellt på hela Resarö? T.ex. 90% av Storängs fastighetsägare önskar att Detaljplanen tillåter en styckning till en tomtstorlek i spannet 1200-1500 kvm. Kommer ditt parti att arbeta enligt fastighetsägares önskemål? * (Se nedan)

 

 

 

* Förtydligande till fråga 15

STORÄNGS DETALJPLAN/STYCKNINGSMÖJLIGHETER AV PRIVAT MARK

Kommunen har under vårens samrådsmöte informerat att man för den gemensamt ägda (kommunens) mark tänker planera i spannet 60-90 bostäder. Beträffande privat mark har kommunen  uttryckt endast enstaka möjligheter till styckning.

Resarö-Storängs Villaägareförenings medlemmar äger cirka 75% av marken på Storäng. Tomterna är stora, cirka 3000 kvm och större, bostadshusen är oftast placerade så att avstyckning kan göras. Storängs styrelse har haft i uppdrag att sammanställa medlemmarnas önskemål. Vi har underskrivna synpunkter från 34 stycken fastighetsägare som uttryckt sig samstämmigt om byggrätt. 33 stycken fastighetsägare uttryckte spannet 1200-1500 kvm, som minsta tomtstorlek efter styckning. Minsta tomtstorlek före styckning således 2400-3000 kvm.

Enligt likavärdesprincipen skall alla fastighetsägare behandlas likvärdigt. Varför frångås detta?